Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Alle tekstmaterialen, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren de grondbalans of haar derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van grondbalans de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Informatie op de website

Grondbalans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van grondbalans. De informatie aangeboden in de zoekresultaten van de databank die op of via deze website kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
Grondbalans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op de website van grondbalans. Grondbalans behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie in de aanmeldingsformulieren te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en/of andere derden.

Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, of verwijzen op een of een andere manier door. Grondbalans heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door grondbalans houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Persoonsgegevens

Grondbalans verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt via de daartoe bestemde aanmeldingsformulieren. Met het invullen en versturen van een ingevuld aanmeldings- of contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in de interne bestanden van grondbalans met het oog op een geauto-matiseerde gebruikersprofilering, contactenbeheer en direct mail. Elke bezoeker van de website van grondbalans wordt geacht de ‘privacy policy’ door te lezen en te accepteren alvorens zijn/haar gegevens door te zenden. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@grondbalans.be .

Niet-toegestaan gebruik van de website U verbindt zich er o.m. toe :

• Alle aangebode informatie op deze website niet wederrechtelijk te gebruiken;
• Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
• De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, bulkmail, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
• De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
• De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan grondbalans te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.